Privacybeleid

Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de geldende wetgeving. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen per brief of per mail op het onderstaande adres

RGPD@laurenty.be

LAURENTY – RGPD
Mont Saint- Martin 73,
4000 Luik

Verwerkingsdoeleinden

In het kader van het klantenbeheer, het personeelsbeheer en de operationele activiteiten verzamelt en verwerkt onze groep, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
• Om te voldoen aan onze verplichtingen als dienstverlener, inclusief het klantenbeheer, het pre-contract werk, alsook de uitvoering en het beheer van deze contracten
• Voor de verwezenlijking van alle doestellingen die aan onze groep worden opgelegd door administratieve, regelgevende en wettelijke bepalingen (facturatie, belastingheffing, …)
• Voor ons personeelsbeheer en ons aanwervingsbeleid

Rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Toestemming
b. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
d. Noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met onze groep verbonden zijn of met enige andere partner van onze groep. Voorbeelden van mogelijke andere vennootschappen: RSZ, Sociaal secretariaat, Sociaal Fonds, bankinstellingen, IT- onderhoud, enz.

We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens..

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere boekhoudkundige vereisten). De andere verwerkte gegevens zullen bewaard worden volgens redelijke termijnen die door het bedrijf zijn vastgelegd en die op verzoek beschikbaar zijn bij de hieronder vermelde contactpunten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te verkrijgen en om deze te laten doorsturen naar een ander vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u verzocht om:

  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: RGPD@laurenty.be
  • Een ondertekende en gedateerde brief te sturen naar het volgend adres:

LAURENTY – RGPD
Mont Saint-Martin 73,
4000 Liège

Verzoek met het oog op een commercieel contact – Marketing Direct

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

Solliciteren voor een functie binnen de groep
Door ons privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die worden ingediend als onderdeel van uw sollicitatie binnen de groep, voor dat doel worden verwerkt en opgeslagen. U stemt er ook mee in dat deze gegevens, buiten de aanwerving voor de betrokken functie, worden bewaard om een aanwervingsreserve op te bouwen. U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Home Qui sommes-nous Contact Jobs Nos services