ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Behoudens een tegenstrijdige bepaling, vangt een onderhouds- of schoonmaakabonnement aan voor een periode van één jaar vanaf de kennisname door de klant of zijn gevolmachtigde van de eerste uitvoering van de werkzaamheden en dit abonnement zal stilzwijgend hernieuwd en verlengd worden, jaar na jaar bij ontstentenis van een opzegging door middel van een aangetekend schrijven door één van beide partijen, drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag.
 1. De prijs van de werkzaamheden die worden uitgevoerd krachtens een jaarabonnement moet betaald worden vanaf de aanvang van het abonnement; de te betalen prijs voor de prestaties zal echter vervallen bij maandelijkse facturatie, het ogenblik waarop elke betaling contant uitgevoerd moet worden op eenvoudige voorlegging van de factuur.
 1. Alle andere werkzaamheden zijn contant betaalbaar op eenvoudige voorlegging van de factuur, behoudens tegenstrijdige bepaling die in onderling overleg geacteerd is bij de ondertekening van het contract.
 1. Voor elk bedrag dat op de normale vervaldag niet betaald is, d.w.z. contant op eenvoudige voorlegging van de factuur zullen, behoudens tegenstrijdige bepaling die in onderling overleg geacteerd is bij de ondertekening van het contract, van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten worden aangerekend ten belope van 12 % per jaar. De schuldenaar zal in gebreke worden gesteld zonder dat een akte vereist is en enkel door het verstrijken van de termijn. (Art. 1139 WvK).
 1. Het maandelijks onderhoudsforfait dat bij de aanvang wordt vastgelegd, wordt bepaald rekening houdend, enerzijds, met de wettelijke feestdagen en anderzijds, met de eventuele vakantieperiodes die van toepassing zijn bij de klant zelf, periodes tijdens dewelke het werk van de firma Laurenty onderbroken moet worden.
 1. Elke wijziging van de salarissen, van de prijs van de materialen of van het transport ervan, die zich voordoet in de loop van het contract, alsook elke nieuwe taksering of andere wijziging van de sociale lasten opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, en dit nog steeds in de loop van het contract, geeft aanleiding tot een proportionele aanpassing van de prijs of het tarief, die van toepassing worden vanaf de eerstvolgende facturatie, behoudens tegenstrijdige bepaling die in onderling overleg geacteerd is bij de ondertekening van het contract.
 1. De prijzen of tarieven zullen eveneens proportioneel worden aangepast in het geval dat de hoger genoemde wijzigingen van de voorwaarden, minder dan vijftien dagen vóór de indiening van de offerte, aan de klant door de firma Laurenty zouden zijn doorgevoerd.
 1. Elke klacht moet, om geldig te zijn, schriftelijk en per aangetekend schrijven betekend worden, binnen de 48 uur volgend op de uitvoering van de werkzaamheden, want na het verstrijken van deze termijn wordt het werk immers beschouwd als uitgevoerd tot volledige tevredenheid van de klant en wordt ervan uitgegaan dat het door hem is goedgekeurd.
 1. De werkzaamheden worden onderbroken voor alle gevallen van overmacht (stakingen, weersomstandigheden, ongevallen of andere onvoorziene gebeurtenissen).
 1. De firma Laurenty wijst elke verantwoordelijkheid af – behoudens tegenstrijdige en uitdrukkelijke bepaling voorzien in het bestek – voor het breken van neonlampen en uithangborden die het voorwerp uitmaken van haar schoonmaakactiviteiten of voor gelijk welke beschadiging van alle voorwerpen die de normale uitvoering van het werk hinderen. Dit geldt ook voor breuken en schade als gevolg van de slechte staat van de gebouwen, het meubilair of het materieel en voor krassen op ruiten en spiegels.
 1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de firma Laurenty is het haar personeel niet toegelaten om andere werkzaamheden uit te voeren dan deze vermeld in het bestek, zelfs als ze bijkomstig en van korte duur zijn.
 1. De levering van water en stroom is ten laste van de klant.
 1. De firma Laurenty voert de werkzaamheden uit volgens een onderling overeengekomen uurrooster. Als de klant, om gelijk welke reden, de uitvoering van de werken volgens het oorspronkelijk opgestelde uurrooster op eigen initiatief zou wijzigen of verhinderen, behoudt de firma Laurenty zich het recht voor om van hem van rechtswege een schadeloosstelling te eisen ter vergoeding van de geleden schade.
 1. In het geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd.
 1. Elke vorderbare factuur waarvan het bedrag niet betaald is op de vervaldag, zal verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag.
  Deze schadevergoeding is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd.
 1. De uitvoering van de werkzaamheden heeft als gevolg dat het personeel van de firma Laurenty in contact komt met haar cliënteel. De klant verbindt er zich formeel toe om geen enkel lid van het genoemde personeel, om welke reden ook, in dienst te nemen alvorens een termijn van zes maanden is verstreken, sinds de datum van het verbreken van de arbeidsovereenkomst tussen de firma Laurenty en haar arbeider(-ster). Het niet naleven van deze conventionele verplichting is een daad van deloyale aanwerving van personeel van de firma Laurenty en zal gesanctioneerd worden door de betaling van een bedrag van 2000 euro door de klant als schadevergoeding per aangeworven werknemer. Deze strafbepaling kan niet worden omzeild.
 1. Alle verbintenissen die worden aangegaan uit naam van het bedrijf zijn voor dit laatste enkel juridisch bindend als ze uitgaan van personen die gemachtigd zijn om het bedrijf te verbinden krachtens de statuten en statutaire delegaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of van personen die houder zijn van een speciaal schriftelijk mandaat dat verband houdt met de verbintenissen in kwestie.